«Аракетке-Берекет» топтолуучу депозити

Чектөөлөр Кредит сом менен берилет. Депозит кардардын наамында болушу керек.
Депозиттин пайыздык чени Жылдык 3%
Депозиттин туру Топтолмо
Депозиттин мѳѳнѳтү

- 12 ай;

- 24 ай;

- 36 ай.

Депозиттин минималдык суммасы 10 000 сом
Кошумча тѳлѳмдѳр жана депозит боюнча чектѳѳлѳр

А) 5 000 сомдон кем эмес;

Б) Кошумча тѳлѳмдѳрдү кабыл алуу депозиттик келишимдин мѳѳнѳтү бүтѳрүнѳ 30 күн калганда токтотулат.

Пайыздарды төлөѳ аралыгы

Мѳѳнѳттүн аягында.

Келишим мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотулса, пайыздарды тѳлѳп берүү "талап боюнча төлөнүүчү" депозиттин чени боюнча жүргүзүлѳт.

Пайыздарды капиталдаштыруу Жок
Депозитти жарым-жартылай алуу Жок
Кошумча шарттар

1) Депозиттик келишимдин мѳѳнѳтү бир жылдан ашса жана депозиттик эсепте алынуучу кредиттин/ипотеканын 50% кем эмес сумма топтолсо, кардар кредит/ипотека алганга мүмкүнчүлүккѳ ээ болот;

2) Кардар, үч жыл бою, ай сайын бирдей сумма депозиттик эсепке салып келсе, депозиттик келишимдин мѳѳнѳтү аяктагандан кийн жана депозиттик эсепте алынуучу кредиттин/ипотеканын 50% кем эмес сумма топтолсо, кардар кредит/ипотека алганга мүмкүнчүлүккѳ ээ болот;

3) Депозиттик келишимдин мѳѳнѳтү бир жылдан ашса жана депозиттик эсепте алынуучу кредиттин/ипотеканын 30% кем эмес сумма топтолсо, кардар кредитти/ипотеканы КР УБун эсептик чени + 6% менен алганга мүмкүнчүлүккѳ ээ болот.

Кредитти/ипотеканы кардар алаарда, топтолгон депозит баштапкы ѳздүк салым болуп эсептелинет.

Депозиттик келишимдин мѳѳнѳтү бүткѳндѳн кийин, алты ай аралыгында кардар кредит/ипотека алууга укуктуу.

Пайыздык чен

1. Ипотека - жылдык 12%;

2. Кредиттин башка түрлөрү боюнча - жылдык 14%.

Каржылоо ыкмасы Кредит/кредиттик транш
Кредиттин суммасы

Ипотеканын максималдуу суммасы сатып алынып жаткан кыймылсыз мулктун баасынын 70% ашпашы керек.

* Максималдуу эффективдүү пайыздык чени: KGS - 17,38% га чейин.

 

 

Билдирмени толтуруу
Депозиттик калькулятор